arrow-intranet-overlay.png
Jozefschool texel  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!
*/ ?>

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Pestprotocol Jozefschool.

September 2014

 

1.         Algemeen.

Helaas is pesten een fenomeen dat regelmatig de kop op steekt. Het is algemeen bekend dat kinderen die gepest worden hier erg veel last van hebben, zowel op het moment van pesten als in hun latere leven. Zonder uitputtend op de gevolgen in te gaan, er is hier veel literatuur over, nemen we als school hierin duidelijk stelling: op de Jozefschool wordt niet gepest.

Het betreft hierbij twee doelen:

 • Voorkomen van pestgedrag
 • Omgaan met pestgedrag als dit is voorgekomen.

De Jozefschool heeft hiervoor dit pestprotocol opgesteld, dat concreet beschrijft hoe de school hiermee omgaat. We nemen hierbij als uitgangspunt het protocol dat is geschreven door Bob van der Meer, een autoriteit op het gebied van pesten. Zijn website: www.pesten.net.

Het hieronder beschreven protocol is ter wille van de leesbaarheid niet uitputtend beschreven. Waar nodig kan bij de betreffende onderdelen verder worden gekeken.

Voor de goede orde: plagen en pesten verschillen van elkaar en hebben andere ladingen. Dit protocol behandelt met name de aanpak rondom pesten, al is het van belang dat de overgang van plagen naar pesten goed wordt bewaakt. We dienen hier als leerkracht alert op te zijn.

 

2.         Voorkomen van pestgedrag

Om pesten te voorkomen zijn er grofweg twee zaken die gedaan kunnen worden:

 • Het geven van het goede voorbeeld door zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Het betreft hierbij een continu bezig zijn met de omgangsvormen binnen de school, aardig zijn, attent zijn, reageren op ongewenst gedrag, benoemen en benadrukken van positief gewenst gedrag etc. Het is belangrijk dat de school hierin een duidelijke pedagogische visie heeft en hier ook naar handelt. Deze visie staat beschreven in het schoolplan en de schoolgids van de school.
 • Het structureel planmatig bespreekbaar maken van deze algemene gedragsregels in de school. Het gaat hierbij zowel om gedragsregels ten aanzien van pesten als voor de algemene omgangsvormen met elkaar. Dit gebeurt zowel in de klas als in teamvergaderingen.

 

2.1       Levensbeschouwelijke vorming.

Als katholieke school hebben we een catechesemethode die vanuit de christelijke traditie voorbeelden geeft van waarden en normen en hoe we hier met elkaar mee om kunnen gaan. Wekelijks wordt hierover gemiddeld 45 minuten per groep aandacht aan besteed.

 

2.2       Dagopeningen: kringen

Iedere dag wordt de op een verschillende manier geopend. Als werkvorm hebben we hiervoor de kring gekozen. Een dagopening kan een leeskring zijn, een weekendkring, maar ook catechesekringen en verhalen uit de bijbel, gedichten, inspelen op de actualiteit etc. Hierin worden de uitgangspunten rond het omgaan met elkaar regelmatig besproken. Dit kan planmatig, maar ook naar aanleiding van een incident of een bepaalde gebeurtenis (actualiteitenkring).

 

2.3       Opening schooljaar.

Ieder schooljaar is er een gezamenlijke start van alle groepen in de openingsviering. In de verschillende bouwen wordt het schooljaar geopend, waarbij we uitspreken naar elkaar dat we er een fijn schooljaar van maken. Jaarlijks is er een ander thema, maar wel met dezelfde uitgangspunten: we gaan met respect met elkaar om en pesten elkaar niet.

 

 

 

2.4       Bespreken pestprotocol en klassenregels.

In samenhang met de openingsviering vinden er jaarlijks aan het begin van ieder schooljaar in de eerste 3 weken in alle groepen gesprekken plaats over de klassenregels. Doel hiervan is om samen met de kinderen afspraken te maken over de omgang met elkaar, de wijze waarop je met materiaal omgaat etc. Hiervoor zijn basisuitspraken geselecteerd, die aangepast en aangevuld worden in de betreffende groepen. Uitgangspunt is dat het samen met de kinderen wordt gedaan, het worden hun regels.

Daarnaast worden de regels van het pestprotocol hierin verwerkt:

 • Zeg alleen aardige dingen tegen elkaar
 • Doe dit ook met mailen, MSNnen, SMSen
 • Laat anderen meespelen
 • Luister goed naar elkaar
 • Anders is leuk!
 • Probeer een ruzie uit te praten
 • Help een ander
 • Kom je er samen niet uit? Ga dan naar je meester of juf.
 • Zien is melden, zowel bij jezelf als bij de ander!

Afhankelijk van de leeftijdsgroep kan dit pestprotocol worden opgeschreven en op een duidelijk zichtbare plaats in de klas worden opgehangen. Oudere kinderen kunnen dit ook ondertekenen.

 

3.         Aanpak bij pestgedrag.

Wanneer een kind in de klas wordt gepest, dan zijn er een aantal stappen die de leerkracht moet doen. In het pestprotocol van Bob van der Meer (www.pesten.net )staat beschreven hoe dit het beste kan gebeuren. In samenvatting het volgende:

 • Neem pestgedrag altijd serieus.
 • Neem als leerkracht altijd duidelijk stelling: we pesten elkaar niet, niet op school en niet buiten de school.
 • Ga in gesprek met pester en slachtoffer. Bespreek vervolgacties en houd je hieraan! Vertrouwen richting het slachtoffer is cruciaal!!
 • Betrek desgewenst de groep hierbij, in samenspraak met slachtoffer.
 • Betref bij zwaardere gevallen de ouders en de directie hierbij.

 

4.         Beleidsmatige karakter.

Zoals aangegeven is dit een samenvatting van de maatregelen die we nemen als school om pesten te voorkomen en om pestgedrag effectief aan te pakken. Dit pestprotocol is als volgt ingebed in het beleid van de school:

 • Een ondertekening van het pestprotocol door zowel directie, leerkrachten als de MR van de school. (www.avs.nl/

 

5.         Nadere informatie.

Op het gebied van pesten is veel literatuur verschenen. Ook op internet zijn er verschillende sites die hierover goede informatie geven. We noemen er enkele:

www.pesten.net (Site van Bob van der Meer)

www.kidstegengeweld.nl

www.stoppesten.tk.

 

Dit pestprotocol wordt in het schooljaar 2014-2015 aangepast in het kader van de invoering van PBS, De Vreedzame School en Grip op de Groep. Tot neiuw beleid is vastgesteld, geldt bovenstaande procedure en invulling.