Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Versie: 13 december 2011

Onze waarden en normen

 1. Gezamenlijke doelen: herkennen en erkennen van gemeenschappelijke doelen
 2. Onderwijs centraal: besluiten en actie in het belang van het onderwijs
 3. Veiligheid: een veilige fysieke en psychische omgeving zorgt voor een veilig klimaat
 4. Inzetten van talenten: eigen en andermans talenten benutten
 5. Moed: bij tegenslag zelfspiegeling toe[passen en met creatieve inbreng doorgaan
 6. Verantwoordelijkheid: nemen en delen van verantwoordelijkheid
 7. Leerling centraal: besluiten en acties in het belang van de leerling

Levensbeschouwelijke identiteit

De Jozefschool is een katholieke basisschool en gaat uit van een christelijke levensbeschouwing. Het leven en werken op school wordt door een groot deel bepaald door de waarden en normen die voortkomen uit deze christelijke traditie. Ook spelen Bijbelverhalen als inspiratiebron hierin een rol.

Vanuit deze levensbeschouwing kunnen we de volgende waarden onderscheiden die voor de school belangrijk zijn:

 • De aarde is een plek waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Het zet ons aan tot een houding van respect en zorg voor elkaar en de natuur.
 • Elk mens is fundamenteel gelijkwaardig.
 • Elk mens is fundamenteel verschillend.
 • Ieder mens is geroepen tot vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • Ieder mens kan slechts opgroeien en ontwikkelen in echte verbondenheid met andere mensen.
 • Ieder mens heeft door alles heen toekomst.

De vertaling van deze waarden laat zich zien door de volgende uitgangspunten, waar we als school zoveel mogelijk naar streven.

 • Ieder kind krijgt de kans zich maximaal persoonlijk te ontplooien.
 • Ieder kind krijgt passende leerstof aangeboden.
 • Ieder kind wordt toegerust om mee te bouwen aan de maatschappij.
 • Ieder kind maakt zich een sociaal gedrag eigen.
 • Ieder kind voelt zich verantwoordelijk voor zijn leefomgeving.
 • Ieder kind voelt zich geborgen in de groep.
 • Ieder kind luistert en gaat in op het appèl van een ander.
 • Ieder kind kan zijn gevoelens uiten, zich creatief uiten en kan dit vertalen naar eigen gedrag.
 • Ieder kind kan komen tot een zinvolle –vrije- tijdsbesteding.

Visie

De visie van de Jozefschool geeft de algemene uitgangspunten aan waarop we ons onderwijs willen inrichten. Het zijn algemene, richtinggevende uitspraken die uiteindelijk concreet vertaald worden in veranderingsonderwerpen die in het schooljaarplan verder worden uitgewerkt.

Verschillend in gelijkwaardigheid

De gedachte dat ieder mens gelijkwaardig, maar ook verschillend is, heeft een grote invloed op het onderwijs van de school. Enerzijds benaderen we kinderen gelijkwaardig: ieder kind heeft evenveel rechten en plichten als het andere kind. Anderzijds dienen we ieder kind op zijn eigen manier tegemoet te treden in zijn of haar eigen ontwikkeling. De school ziet het als uitdaging en opdracht om hierin een vorm te vinden om deze gedachte uit te dragen.

Geborgenheid en veiligheid

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, zowel op school als thuis. Dit zijn belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling en groei te komen. We proberen in de klas en op school een klimaat te scheppen waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn. Fouten maken mag, fouten zijn belangrijke ervaringen om verder te groeien in ontwikkeling. Echte belangstelling voor het kind, geloven in bereidwilligheid, positieve benadering zijn hierbij belangrijke kernwoorden

Individuele ontplooiing

De Jozefschool probeert recht te doen aan de eigenheid van ieder kind. We benaderen ieder kind als individu met zijn of haar eigen karakter, eigenschappen, kenmerken en mogelijkheden. Algemeen zien we dit terug in de uitgangspunten van het adaptief onderwijs. Kernwoorden hierin zijn competentie (geloof en plezier hebben in eigen kunnen), relatie (kinderen hebben het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan) en onafhankelijkheid (kinderen hebben het gevoel dat ze zelf iets kunnen ondernemen)

Zelfvertrouwen, eerlijkheid, normbesef bespreken we met de kinderen en leven dit als leerkracht voor.

Continuïteit

Het is belangrijk dat de kinderen op school in een duidelijke structuur worden begeleid. Heldere afspraken over wat wel en niet mag, een helder beleid ten aanzien van belonen en straffen. Continuïteit in het hanteren van schoolafspraken zijn een voorwaarde om de school tot een veilige en stimulerende omgeving te maken. We streven er dan ook naar om zoveel mogelijk zaken die hieraan kunnen bijdragen met elkaar af te stemmen. Dit betekent niet dat er verschillen zijn in de aanpak tussen de verschillende leerkrachten. Kinderen dienen hier ook mee om te leren gaan: iedere leerkracht is een uniek persoon met eigen aanpak en karaktereigenschappen.

De continuïteit zien we ook terug in het leerstofaanbod: in de verschillende vergaderingen en overlegmomenten op school is het afstemmen van leerstof een belangrijk gespreksonderwerp.

Sociale ontwikkeling

Mens zijn is medemens zijn. Kinderen ontwikkelen zich in een sociale omgeving en we willen ze leren hoe ze zich hierin kunnen bewegen. Hierbij dient er een balans te zijn tussen de eigen persoonlijke waarden en normen en die van de groep waarin het kind zich bevindt. Hiervoor is een sociaal besef noodzakelijk. We willen kinderen leren om rekening te houden met anderen in de groep, zonder de eigen identiteit te verliezen. Deze individuele vrijheid geeft ook verantwoordelijkheden voor het welzijn van de anderen. Het kind is een individu en tegelijkertijd onderdeel van de groep. Kinderen hebben hun eigen belangen, maar moeten zich ook aanpassen aan het groepsbelang. Kinderen hebben een eigen mening, maar dat betekent niet dat alles gedaan en gezegd kan worden. Persoonlijke vrijheid stopt bij de persoonlijke grenzen van de ander. Samen plezier maken, samen vieren zijn belangrijke kenmerken van de school.

Ongewenst gedrag dient als uitgangspunt voor gesprek om het kind de meningen en gedragingen van de ander beter te leren begrijpen.

Leren leren

Naast kennis en vaardigheden zelf, zijn ook vaardigheden om deze te verwerven belangrijk. We vinden het belangrijk dat we kinderen toerusten om zelf kennis en ervaringen op te kunnen doen. Leren gaat niet vanzelf. Het toepassen van leerstrategieën, het hanteren van oplossingsmethoden, het gebruik kunnen maken van moderne media als het internet en de mogelijkheden en risico’s hiervan nemen een belangrijke plaats in op de school.

Maatschappelijk betrokkenheid / mens en samenleving

De school is geen instelling die op zichzelf staat, maar is onderdeel van een sociale omgeving. We sluiten met ons onderwijs aan bij zowel landelijke als lokale instellingen en ontwikkelingen. Het gaat hierbij om zaken als de ontwikkelingen rond de BSO / TSO, verkeersveiligheid, samenwerking met andere scholen, aansluiting naar het Voortgezet onderwijs, de parochie, de gemeente, voorlichting over drugs en alcohol, het kijken naar het Schooltv weekjournaal, adopteer een monument etc.

Missie van de Jozefschool

 1. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor hoogstaand kwalitatief onderwijs op maat voor elke leerling.
 2. Wij doen dit vanuit het concept Vreedzame School, waarbij belonen en volle aandacht voor de ontwikkeling van kinderen onze kracht is.
 3. Wij organiseren het onderwijs voor de kernvakken vanuit consequent werken op minimaal 3 niveaus en werken gedifferentieerd bij de overige vakken. We passen structureel het Model Directe Instructie toe en werken planmatig.
 4. Wij geven duidelijkheid omtrent regels en afspraken naar leerlingen, ouders en leerkrachten.
 5. Wij leren kinderen oog te hebben voor verschillen, samen te werken, vragen te stellen, te reflecteren en vanuit oplossingen te denken.
 6. Wij gaan actief en gericht op zoek naar talenten van elk kind en bieden daarbij passende activiteiten.
 7. Wij hechten aan onze schoolidentiteit en tradities en dragen deze actief uit.
 8. Wij staan midden in de samenleving en werken actief samen met maatschappelijke instanties en andere betrokkenen.
 9. Wij baseren de invoering van nieuwe ontwikkelingen vanuit maatschappelijke instanties en andere betrokkenen op onze visie en missie van de school.
 10. Wij leveren onze kwaliteit door een continu proces van scholing, afstemming en overleg middels een open en actieve leerhouding en het vragen en geven van feedback.