Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Informatie over DE OUDERVERENIGING EN DE OUDERRAAD

Algemeen

Als uw kind leerling wordt bij ons op school, wordt u als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging is dus een vereniging van alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Jozefschool. Deze vereniging heeft ook een bestuur, de ouderraad. De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en leden, maximaal het aantal groepen plus vier. Zij vergaderen 8 à 10 keer per jaar over allerhande zaken die op school spelen naast het lesgeven zelf, zoals bijvoorbeeld excursies, feesten, schoolreisjes, speciale gelegenheden, het voeren van acties t.b.v. goede doelen, het coördineren van het overblijven, het werven van gelden voor de school enz.

Iedere ouder kan zich kandidaat stellen als lid van de ouderraad. De ouderraad is dus een gekozen vertegenwoordiging van alle ouders. De ouderraad dient vaak als klankbord van de school en zo kunt u via de ouderraad dus meepraten en meedenken over het wel en wee van de Jozefschool.

Samenstelling van de ouderraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter roept de vergadering bijeen, de penningmeester beheert de financiën, zoals de inkomsten uit de ouderbijdrage en de uitgaven die hieruit worden gedaan. De secretaris draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen en het beheren van de post. Daarnaast zijn er de overige leden die deel uitmaken van de verschillende werkgroepen en taken uitvoeren die voor een groot gedeelte onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad vallen. Het kan hier onder andere de organisatie rondom feesten en vieringen betreffen, het assisteren bij verschillende ouderavonden en informatieavonden en het regelen van zaken rondom het overblijven.

Leden van de ouderraad:

-Daisy Huizinga (voorzitter)
-Gaia Boon (penningmeester)
-Monique Kuiper (secretaris)
-Maya Grisnigt
-Gosia Huizinga
-Annemieke Zijm
-Liesbeth Sijbesma
-Marjan Zeilemaker
-Monique Pronk
-Janneke Beers
-Mieke Witte
-Colette Rikkenberg
  • Klassenouders

Een klassenouder is bereid om de leerkracht van de desbetreffende klas of groep te assisteren, of de hulp te delegeren en te coördineren. Dit kan bijvoorbeeld het helpen bij de verjaardag van de leerkracht zijn en het regelen van vervoer bij excursies. De leerkracht kan overleggen met de klassenouder als hulp gewenst is. Een klassenouder kan eventueel ook ideeën aandragen en ideeën of vragen die onder andere ouders leven doorspelen aan de leerkracht en/of de ouderraad.

Financiën

De ouderraad krijgt haar financiële middelen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering wordt door de penningmeester verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Ook wordt de begroting voor het komende schooljaar voorgelegd en vastgesteld. Zie verder het kopje Vrijwillige ouderbijdrage.

Jaarvergadering

Een keer per jaar wordt er een jaarvergadering uitgeschreven door de ouderraad. Hierin wordt door het bestuur aan de leden van de vereniging tekst en uitleg gegeven over het afgelopen schooljaar en de plannen voor het komende schooljaar. Hierbij is iedereen van harte welkom. De jaarvergadering vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Vrijwillige ouderbijdrage

Alle buiten de reguliere overheidsfinanciering vallende uitgaven worden uit de ouderbijdrage betaald, zoals excursies en de feesten als Kerstmis, Sinterklaas en Pasen. Ook worden bedragen beschikbaar gesteld voor de mediatheek en eventuele eenmalige activiteiten.

Deze vrijwillige bijdrage wordt ieder jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld op de jaarvergadering van de oudervereniging. Iedere ouder is lid, dus heeft iedere ouder het recht om hierover mee te beslissen. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt  de bijdrage € 55,00.

Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een exploitatieoverzicht en een begroting, zodat u precies kunt zien waaraan uw geld is/wordt besteed. Bij inschrijving van uw kind op de school ontvangt u een formulier, waarop u kunt aangeven of u de vrijwillige bijdrage wilt betalen. Deze toezegging tot het voldoen van de ouderbijdrage geldt voor de gehele schoolperiode, tot het moment dat u zelf aangeeft uw bijdragen te willen stopzetten of te wijzigen. Dit kan op ieder moment gebeuren.

Het is van groot belang dat alle ouders en verzorgers de vrijwillige bijdrage betalen, omdat we geen kinderen willen uitsluiten van bepaalde activiteiten. Uiteraard bent u vrij om een hogere bijdrage te betalen dan is vastgesteld. Hierdoor kunnen we de randvoorwaarden rond het onderwijs nog beter vorm geven!

Om misverstanden te voorkomen: de oudervereniging is een zelfstandige rechtspersoon en draagt dus geheel zelf de verantwoording over de voornoemde ouderbijdrage.

Contactpersoon

Daisy Huizinga, voorzitter
E-mail: ouderraad.jozefschooltexel@sarkon.nl