Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De Jozefschool is de enige katholieke basisschool op Texel en is gevestigd in Den Burg. De school telt momenteel rond de 260 kinderen en heeft 11 groepen. Een team van 22 collega’s, aangevuld met vele vrijwilligers, een enthousiaste ouderraad en medezeggenschapsraad draagt zorg voor een betrokken en positieve sfeer op school.

De school kenmerkt zich door gedegen klassikaal onderwijs, met daarbij een grote mate van differentiatie in bijvoorbeeld aanbod, instructie en tempo. De kinderen staan centraal in ons onderwijs. We richten ons dan ook op het aanbod dat bij het kind past, waarbij we echter geen individueel onderwijs geven. Kinderen leren veel van elkaar en we vinden het belangrijk dat kinderen ook leren samenwerken met kinderen van verschillende niveaus. Kinderen met specifieke hulpvragen krijgen specifieke aandacht en begeleiding, zowel de kinderen die zwakker zijn als de kinderen die bovengemiddeld presteren. Ons goed opgezette zorgsysteem zorgt ervoor dat we de kinderen de aandacht en begeleiding kunnen geven die het nodig heeft.

We stellen eisen aan de kinderen. We bieden ze structuur door de afspraken die we met elkaar maken. Ook de kinderen hebben hierin een rol; samen met hen bepalen we de belangrijke omgangsregels, zodat ieder kind zich thuis voelt en zich veilig voelt op school. We zijn zeer alert op pestgedrag, dit wordt niet geaccepteerd en we nemen direct actie als we merken dat kinderen worden gepest.

De kleutergroepen gaan uit van het ervaringsgericht onderwijs. Onderwerpen worden aangeboden vanuit de belevingswereld van de kinderen. Samen met de leerkrachten worden thema’s uitgewerkt, vaak ook met de hulp van veel enthousiaste ouders.

In de kleutergroepen observeren we veel en houden de verkregen informatie bij in ons leerlingvolgsysteem. We anticiperen snel op zorgvragen van de kinderen en communiceren dit met ouders / verzorgers.

Vanaf de groepen 3 werken we met moderne methodes. Lezen is een speerpunt in de school: naast technisch en begrijpend lezen is er veel aandacht voor leesplezier. Iedere dag lezen de kinderen een kwartier uit moderne leesboeken op hun eigen niveau.

De weektaak is een belangrijke werkvorm die we hanteren. Gemiddeld 2 tot 3 uur per week kunnen de kinderen aan de hand van een zogenaamd weektaakformulier kiezen uit verschillende gevarieerde opdrachten op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie en expressie.

De leerkracht creëert hiermee tijd om individueel of in groepjes met kinderen te werken.

We sluiten aan bij de ervaringsgerichte aanpak van de kleutervakken door het “vak” wereldorientatie. Vanaf de groepen 4 wordt er iedere week ongeveer anderhalf uur besteed aan allerlei soorten onderwerpen die vanuit de kinderen of de leerkrachten worden aangedragen.

Sociaal emotionele vorming staat hoog in ons vaandel. Aanleren van samenwerken, gewenst gedrag, conflicten oplossen en antipestgedrag wordt aangeleerd via de methodes De Vreedzame School en PBS, Positive Behaviour Support.

Computers nemen een belangrijke plaats in op de Jozefschool. Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen hiermee werken, waarbij we vanaf groep 5 gericht werken aan Word, Excel, Powerpoint. Door middel van het inzetten van de Beebot, het programma Bomberbot en de 3D printer maken de kinderen vanaf groep 1 t-m groep 8 kennis met coderen en programmeren. In groep 6 leren de kinderen typen. In iedere groep is een digitaal schoolbord geplaatst, daarnaast hebben we ook chromebooks en cloudbooks die standaard ingezet worden in de groepen. De 32 iPads worden ook continu ingezet in de groepen.

Communicatie is op de Jozefschool van essentieel belang. Niet alleen in ons team is er veelvuldig overleg, ook het gesprek met ouders is van zeer groot belang. Het opvoeden van uw kind doen we samen met u en een goede afstemming is onontbeerlijk. U kunt voor vragen, opmerkingen of knelpunten dan ook altijd bij ons terecht!

Tot zover deze beknopte informatie. Veel hiervan kunt u uitgebreid teruglezen in onze schoolgids op de site. Mocht u een papieren versie van de gids willen ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de school.